// Audience remarketing

Εισαγωγή στη διαχείριση εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος

Έναρξη Μαθημάτων: 10/05/2021
Διάρκεια: 3 μήνες |
160 ώρες
Κόστος: 500 ευρώ
ECVET: 8
Το πρόγραμμα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο μοντέλο του υπολογιστικού νέφους και στα οφέλη που αυτό προσφέρει ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος και την ευελιξία στην διαχείριση πόρων και υπηρεσιών. Επιπλέον, εστιάζει στην εκπαίδευση όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών που ακολουθούν μια αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών και στους τρόπους που η ανάπτυξη και η διάταξη των εφαρμογών αυτών μπορεί να υλοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος ανεξάρτητα από τον πάροχο του νέφους. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και ειδικότερα προγραμματιστές καθώς και σε προσωπικό ΤΠΕ (IT), φοιτητές και ερευνητές.

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός

Το πρόγραμμα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο μοντέλο του υπολογιστικού νέφους και στα οφέλη που αυτό προσφέρει ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος και την ευελιξία στην διαχείριση πόρων και υπηρεσιών. Έπειτα, εστιάζει στην εκπαίδευση όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών που ακολουθούν μια αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών και στους τρόπους που η ανάπτυξη και η διάταξη των εφαρμογών αυτών μπορεί να υλοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος ανεξάρτητα από τον πάροχο του νέφους (Amazon, Microsoft, Google). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα συνεχούς ενοποίησης και ανάπτυξης (continuous integration & continuous development, CI/CD) (πλαίσια Jenkins & Github Actions) καθώς και ανάπτυξης & διάταξης εφαρμογών κατά μήκος διαφορετικών υπολογιστικών νεφών (πχ. Amazon EC2, Microsoft Azure, Google Cloud). Για αυτό τον σκοπό, παρουσιάζονται διάφορες τεχνολογίες (Docker & Kubernetes) καθώς και σχετικές πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους (Terraform & Melodic). Τέλος, παρέχεται εκπαίδευση στην ανάπτυξη REST υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας μιας εφαρμογής υπολογιστικού νέφους (πλαίσιο Jersey).

Το πρόγραμμα στοχεύει σε στελέχη επιχειρήσεων και ειδικότερα προγραμματιστές καθώς και σε προσωπικό IT τόσο επιχειρήσεων όσο και δημόσιων οργανισμών που επιθυμούν να ανακαλύψουν τον κόσμο του υπολογιστικού νέφους και να εκπαιδευθούν στο πως να υλοποιούν και να διατάσσουν μοντέρνες διαδικτυακές εφαρμογές πάνω από το υπολογιστικό νέφος. Επίσης, στοχεύει σε φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να γνωρίσουν το μοντέλο ανάπτυξης εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος ώστε να αναπτύσσουν τάχιστα και συνεργατικά τόσο εργασίες όσο και ερευνητικά πρωτότυπα.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις σε θέματα υπολογιστικού νέφους ή προγραμματισμού. Είναι αναγκαία η βασική γνώση γενικών αρχών προγραμματισμού και της γλώσσας προγραμματισμού Java.

Λέξεις - Κλειδιά
Cloud computing, resource management, container orchestration & management, continuous integration & continuous development (CI/CD), micro-service architectures, service-oriented architectures, REST
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/ηεπιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί τις βασικές έννοιες και τα είδη υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους.
 2. Διαχειρίζεται πόρους του υπολογιστικού νέφους είτε χειρωνακτικά (μέσω self-service portals) είτε με την χρήση provider-specific APIs.
 3. Εκμεταλλεύεται διάφορα είδη εργαλείων/πλαισίων, όπως είναι το Docker & το Kubernetes.
 4. Αναπτύσσει εφαρμογές που βασίζονται στην αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών και σε διαδικτυακές υπηρεσίες τύπου REST.
 5. Αναπτύσσει υπηρεσίες τύπου REST.
 6. Αναπτύσσει και να διατάσσει εφαρμογές που μπορούν να εκτελεστούν σε πολλαπλά ή κατά μήκος διαφορετικών υπολογιστικών νεφών.
 7. Να δημιουργεί και να εκμεταλλεύεται ένα περιβάλλον CI/CD για την συνεχή ανάπτυξη και διάταξη των εφαρμογών υπολογιστικού νέφους.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning).

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Θα χρησιμοποιηθεί κυρίως η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από βιντεοσκοπημένες ενότητες και παραδείγματα ανάπτυξης εφαρμογών και περιβαλλόντων νέφους. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά – κάθε εβδομάδα και μία ενότητα. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποστέλλουν απορίες στον εκπαιδευτή, ο οποίος θα τις απαντά άμεσα με ασύγχρονο τρόπο.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται:
Από μια ατομική εργασία που θα αποτελείται από διαφορετικές φάσεις. Κάθε φάση αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο παραδοτέο, το οποίο και θα αξιολογείται μετά την παράδοσή του. Η μη παράδοση ενός ή παραπάνω παραδοτέων σηματοδοτεί την αποτυχία του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα.

Ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων θα προκύψει από το άθροισμα των βαθμών που αφορούν το κάθε παραδοτέο της εργασίας. Η βάση είναι το 5. Συνεπώς, στους εκπαιδευόμενους που αξιολογούνται με τελικό βαθμό >= 5, θα τους αποδίδεται το τελικό πιστοποιητικό επιμόρφωσης για αυτό το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €500

Εκπτωτικές κατηγορίες:

- 20% έκπτωση σε άνεργους
- 20% έκπτωση σε πολύτεκνους
- 20% έκπτωση σε ΑμεΑ ή γονείς με ΑμεΑ ανήλικα τέκνα
- 20% έκπτωση σε άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ
- 20% έκπτωση σε επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημία Covid-19
- 20% έκπτωση σε φοιτητές και προσωπικό ελληνικών πανεπιστημίων
- 20% έκπτωση σε ομάδες εγγραφών 5 ατόμων δημόσιων υπάλληλων ή  εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα με προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών από τον ίδιο φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση
- 15% έκπτωση σε κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Διδακτικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Νέφος

Έναρξη – Λήξη: 10/05/2021 – 16/05/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κυριάκος Κρητικός

Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Νέφος και στα μοντέλα παράδοσής του, συσχέτιση με την ανάπτυξη & χρήση λογισμικού, παρουσίαση & ανάλυση της αρχιτεκτονικής βασιζόμενης σε μικρο-υπηρεσίες.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Νέφος
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
2. Υπηρεσιο-Κεντρική Αρχιτεκτονική

Έναρξη – Λήξη: 17/05/2021 – 23/05/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 15 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κυριάκος Κρητικός

Εισαγωγή στην Υπηρεσιο-Κεντρική Αρχιτεκτονική και στις 2 τεχνολογίες υλοποίησης της, εστίαση στην τεχνολογία υλοποίησης REST, εκμάθηση του πλαισίου Jersey για την ανάπτυξη υπηρεσιών REST ως συστατικά μέρη μιας εφαρμογής.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Υπηρεσιο-Κεντρική Αρχιτεκτονική
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
3. Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Έναρξη – Λήξη: 24/05/2021 – 06/06/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κυριάκος Κρητικός

Εισαγωγή στην διαχείριση έργων λογισμικού και στις βασικές έννοιες και τεχνολογίες διαχείρισης. Εστίαση στα αποθετήρια κώδικα (github), στα κατανεμημένα συστήματα ελέγχου εκδόσεων κώδικα (git), στα πλαίσια ελέγχου/δοκιμής κώδικα (junit), στα εργαλεία διαχείρισης έργων λογισμικού (maven) και στα πλαίσια συνεχούς ενοποίησης και ανάπτυξης κώδικα (Jenkins & Github Actions).

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Διαχείριση Έργων Λογισμικού Ι
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Διαχείριση Έργων Λογισμικού ΙΙ
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
4. Διαχείριση Υπηρεσιών IaaS

Έναρξη – Λήξη: 07/06/2021 – 20/06/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κυριάκος Κρητικός

Εισαγωγή στο μοντέλο παράδοσης IaaS, συσχέτισή του με την ανάπτυξη εφαρμογών με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών, εκμάθηση διαφορετικών τρόπων διαχείρισης υπηρεσιών IaaS – χειρωνακτικός με χρήση γραφικών διεπαφών χρήσης (self-service portals) και προγραμματιστικός με χρήση APIs (AWS SDK, jclouds, Libcloud).

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Διαχείριση Υπηρεσιών IaaS Ι
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Διαχείριση Υπηρεσιών IaaS ΙΙ
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
5. Διαχείριση Containers

Έναρξη – Λήξη: 21/06/2021 – 04/07/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κυριάκος Κρητικός

Εισαγωγή στους containers, συσχέτιση και σύγκριση με το μοντέλο παράδοσης IaaS, συσχέτιση με την ανάπτυξη εφαρμογών με αρχιτεκτονική βασισμένη σε μικρο-υπηρεσίες, εκμάθηση του πλαισίου docker και του εργαλείου docker compose για την διαχείριση και ενορχήστρωση containers.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Διαχείριση Containers
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ενορχήστρωση Containers
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
6. Ενορχήστρωση Containers κατά μήκος διαφορετικών πόρων

Έναρξη – Λήξη: 05/07/2021 – 11/07/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 15 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κυριάκος Κρητικός

Εστίαση στο πλαίσιο Kubernetes για την αυτοματοποίηση της διάταξης, κλιμάκωσης και διαχείρισης των εφαρμογών που βασίζονται σε containers.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ενορχήστρωση Containers Κατά Μήκος Διαφορετικών Πόρων
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
7. Διαχείριση Εφαρμογών Κατά Μήκος Διαφορετικών Παρόχων Νέφους

Έναρξη – Λήξη: 12/07/2021 – 25/07/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 20 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κυριάκος Κρητικός

Εισαγωγή στην διαχείριση εφαρμογών κατά μήκος πολλαπλών νεφών και επεξήγηση της αναγκαιότητας αυτής. Ανάλυση και σύγκριση δύο διαφορετικών πλαισίων/πλατφορμών για την διάταξη και διαχείριση εφαρμογών κατά μήκος πολλαπλών νεφών: Terraform & Melodic.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Διαχείριση Εφαρμογών  – Terraform
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Διαχείριση Εφαρμογών  – Melodic
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός
8. Συνεχής Ενοποίηση & Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Νέφος

Έναρξη – Λήξη: 26/07/2021 – 01/08/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Κυριάκος Κρητικός

Ανάλυση διαφορετικών τρόπων για την αυτοματοποίηση της συνεχούς ενοποίησης και ανάπτυξης εφαρμογών (CI/CD) στο υπολογιστικό νέφος.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Συνεχής Ενοποίηση & Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Νέφος
  Διδάσκων: Κυριάκος Κρητικός

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Κυριάκος Κρητικός

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος - Διδάσκων
Αναπληρωτής Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Pin It on Pinterest