Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων

Έναρξη Μαθημάτων: 07/03/2022
Διάρκεια: 150 ώρες |
 3 μήνες 13 μέρες
Κόστος: 300 ευρώ
ECVET: 7.5
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευόμενος διαθέτει τις βασικές γνώσεις των σύγχρονων δικτύων και ασφάλειας, και των εργαλείων προσομοίωσης δικτύων, όπως αυτά καλύπτονται στο πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχείριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων» και εξειδικεύει σε προχωρημένα θέματα δικτύωσης και ασφάλειας.

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευόμενος διαθέτει τις βασικές γνώσεις των σύγχρονων δικτύων και ασφάλειας, και των εργαλείων προσομοίωσης δικτύων, όπως αυτά καλύπτονται στο πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχείριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων» και εξειδικεύει σε προχωρημένα θέματα δικτύωσης και ασφάλειας.
Λέξεις - Κλειδιά
Δίκτυα, Ασφάλεια, Υπεύθυνος Λειτουργίας ΙΤ
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί σχεδιάζει και να υλοποιεί προχωρημένες τοπολογίες δικτύων για την βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των δικτύων, όπως η υποδικτύωση (subnetting) και η αταξική διευθυνσεοδότηση (classless addressing), η δυναμική δρομολόγηση, η μετάφραση διευθύνσεων (NAT), τα εικονικά δίκτυα (VLAN), το πρωτόκολλο STP, οι λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) και ο έλεγχος θυρών πρόσβασης.
 2. Εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνολογίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων για την ολοκληρωμένη προστασία των αγαθών του οργανισμού στον οποίο απασχολείται.
 3. Εφαρμόζει τους οργανωτικούς επιχειρησιακούς στόχους με ασφαλή υλοποίηση.
 4. Εφαρμόζει τις έννοιες, αρχές και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων, του εξοπλισμού, των δικτύων, των εφαρμογών και των μέτρων ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την επιβολή διαφόρων επιπέδων εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας.
 5. Εφαρμόζει την ασφάλεια μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τον μετριασμό των ευπαθειών που υπάρχουν στα πληροφοριακά συστήματα.
 6. Εφαρμόζει πρακτικά την κρυπτογραφία και τις υπηρεσίες ασφαλείας που μπορεί να προσφέρει στη σημερινή ψηφιακή εποχή και την εποχή της πληροφορίας.
 7. Εφαρμόζει τις αρχές ασφαλούς σχεδιασμού για την πρόταση και αξιολόγηση κατάλληλων μέτρων φυσικής ασφάλειας.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως.

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και σχετικές παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.
 • Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από το αποτέλεσμα των εργασιών και το τελικό τεστ αξιολόγησης, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Συστατικές Επιστολές
Παρέχεται η δυνατότητα παροχής προσωπικών συστατικών επιστολών από τον επιστημονικά υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές σε εκπαιδευόμενους που επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω του 80%.

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €300

Εκπτωτικές κατηγορίες:

- 10% έκπτωση σε άνεργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
- 10% έκπτωση σε ένστολους
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Διδακτικές Ενότητες

1. Βέλτιστος σχεδιασμός δικτύου για την εξοικονόμηση IP διευθύνσεων

Έναρξη – Λήξη: 07/03/2022 – 03/04/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40  ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Τσίκνας

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η έννοια της υποδικτύωσης (subnetting), της αταξικής διευθυνσιοδότησης (classless addressing) καθώς και η μεθοδολογία εύρεσης και υλοποίησης τέτοιων υποδικτύων και υπερδικτύων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογές.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Σχεδιασμός δικτύου (network planning) μέρος Ι (07/03/2022 – 13/03/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Σχεδιασμός δικτύου (network planning) μέρος ΙI (14/03/2022 – 20/03/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης και δρομολόγηση μεταξύ αυτόνομων συστημάτων (21/03/2022 – 27/03/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: To πρωτόκολλο NAT και Διευθυνσεοδότηση IPv6 (28/03/2022 – 03/04/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
2. Προχωρημένες τεχνολογίες δικτύωσης

Έναρξη – Λήξη: 04/04/2022 – 24/04/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Τσίκνας

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται προχωρημένες τεχνολογίες δικτύωσης για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του δικτύου.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Εικονικά δίκτυα (04/04/2022 – 10/04/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Αποφυγή βρόχων – το πρωτόκολλο STP (11/04/2022 – 17/04/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Ολοκληρωμένα παραδείγματα – εφαρμογές (18/04/2022 – 24/04/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
3. Προχωρημένες έννοιες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Έναρξη – Λήξη: 25/04/2022 – 22/05/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Δημήτριος Τακετζής

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα επεξηγηθούν οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να διακρίνει αυτές τις έννοιες και μέσω της εφαρμογής απλών παραδειγμάτων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Αρχιτεκτονική Ασφάλειας (25/04/2022 – 01/05/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Προχωρημένα Θέματα Ασφάλειας (02/05/2022 – 08/05/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Πρακτική Εφαρμογή 1 (09/05/2022 – 15/05/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Πρακτική Εφαρμογή 2 (16/05/2022 – 22/05/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
4. Ασφάλεια Λογισμικού, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και Επιχειρήσεις Ασφάλειας

Έναρξη – Λήξη: 23/05/2022 – 19/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Δεμερτζής

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα αναλυθούν οι λόγοι που δίνουμε βαρύτητα στην Ασφάλεια Λογισμικού, θα ακολουθήσει η περιγραφή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και τέλος θα αναλύσουμε τις Επιχειρήσεις Ασφάλειας.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασφάλεια Λογισμικού (23/05/2022 – 29/05/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: GDPR (30/05/2022 – 05/06/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Επιχειρήσεις Ασφάλειας (06/06/2022 – 12/06/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4:  Πρακτική Εφαρμογή (13/06/2022 – 19/06/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Κωνσταντίνος Δεμερτζής

Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

 

Δημήτριος Τακετζής

Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ

 

Κωνσταντίνος Τσίκνας

Διδάσκων
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων / Υπ. Εθνικής Άμυνας

 

Pin It on Pinterest