// Audience remarketing

Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων

Έναρξη Μαθημάτων: 11/01/2021
Διάρκεια: 7 μήνες |
300 ώρες
Κόστος: 500 ευρώ
ECVET: 15
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και τις τηλεπικοινωνίες, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και τις τηλεπικοινωνίες, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.
Λέξεις - Κλειδιά
Δίκτυα, Ασφάλεια, Υπεύθυνος Λειτουργίας ΙΤ
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί τη λειτουργία των σύγχρονων ασύρματων και κινητών δικτύων, του διαδικτύου και του υπολογιστικού νέφους και να αναγνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις, τεχνολογίες και προοπτικές των τεχνολογιών δικτύωσης.
 2. Αναφέρει τις έννοιες και την αρχιτεκτονική που ορίζουν τα πρωτόκολλα του μοντέλου Open Systems Interconnection (OSI) και της διαστωματωμένης λογικής του μοντέλου αναφοράς TCP/IP.
 3. Επιλέγει και να εφαρμόζει τις κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της εφαρμογής.
 4. Γνωρίζει και να χειρίζεται τις συσκευές δικτύωσης  καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές διασυνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
 5. Σχεδιάζει και να υλοποιεί τοπολογίες δικτύων καθώς και να εκτελεί βασικές εντολές για την διευθέτηση και την διαχείρισή τους.
 6. Εφαρμόζει τις βασικές έννοιες και μεθόδους στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
 7. Εφαρμόζει τους οργανωτικούς επιχειρησιακούς στόχους με ασφαλή υλοποίηση.
 8. Προστατεύει τα αγαθά του οργανισμού στον οποίο απασχολείται.
 9. Εφαρμόζει τις έννοιες, αρχές και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων, του εξοπλισμού, των δικτύων, των εφαρμογών και των μέτρων ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την επιβολή διαφόρων επιπέδων εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας.
 10. Εφαρμόζει την ασφάλεια μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τον μετριασμό των ευπαθειών που υπάρχουν στα πληροφοριακά συστήματα.
 11. Εφαρμόζει πρακτικά την κρυπτογραφία και τις υπηρεσίες ασφαλείας που μπορεί να προσφέρει στη σημερινή ψηφιακή εποχή και την εποχή της πληροφορίας.
 12. Εφαρμόζει τις αρχές ασφαλούς σχεδιασμού για την πρόταση και αξιολόγηση κατάλληλων μέτρων φυσικής ασφάλειας.
 13. Κατανοεί τα στοιχεία που απαρτίζουν την επικοινωνία και την ασφάλεια των δικτύων.
 14. Προσδιορίζει τα πρότυπα για την εφαρμογή φυσικών και λογικών ελέγχων πρόσβασης στο περιβάλλον εργασίας.
 15. Εφαρμόσει τα διαφορετικά μοντέλα ελέγχου πρόσβασης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργανισμού.
 16. Βελτιώσει και να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία ενός οργανισμού εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και αντίμετρα.
 17. Αναγνωρίσει τους κινδύνους για τον οργανισμό και να αξιολογήσει συγκεκριμένες απειλές και ευπάθειες.
 18. Αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας λογισμικού.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning).

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από βιντεοσκοπημένες ενότητες και παραδείγματα προγραμματισμού. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

α) Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.
β) Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από το αποτέλεσμα των εργασιών και το τελικό τεστ αξιολόγησης, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Συστατικές Επιστολές
Παρέχεται η δυνατότητα παροχής προσωπικών συστατικών επιστολών από τον επιστημονικά υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές σε εκπαιδευόμενους που επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω του 80%.

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €500

Εκπτωτικές κατηγορίες:

- 20% έκπτωση σε άνεργους
- 20% έκπτωση σε πολύτεκνους
- 20% έκπτωση σε ομάδες εγγραφών 5 ατόμων δημόσιων υπάλληλων ή  εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα με προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών από τον ίδιο φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση
- 15% έκπτωση σε κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων
- 15% έκπτωση σε ένστολους
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Διδακτικές Ενότητες

1. Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

Έναρξη – Λήξη: 11/01/2021 – 07/02/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40  ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι: Χαράλαμπος Σκιάνης,  Κωνσταντίνος Τσίκνας

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι παρουσίαση των βασικών εννοιών δικτύωσης , των τοπολογιών δικτύων και τα είδη δικτυακών συσκευών, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι διαφορές τους.  Τέλος θα παρουσιαστούν τα πρότυπα OSI και TCP/IP και οι διευθύνσεις MAC και ΙP.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Δίκτυα και τοπολογίες Δικτύων
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Συσκευές δικτύωσης και το μοντέλο αναφοράς OSI
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: H στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP. Διευθύνσεις IP και ΜΑC
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Εισαγωγή στους μεταγωγείς
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
2. Κινητές Επικοινωνίες και Ασύρματα Δίκτυα

Έναρξη – Λήξη: 08/02/2021 – 07/03/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι: Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης,  Κωνσταντίνος Τσίκνας

Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται  οι ασύρματες τεχνικές επικοινωνιών, τα πρωτόκολλα και τα δομικά μέρη που συνθέτουν τα ασύρματα και κινητά δίκτυα. Επίσης καλύπτονται θέματα κατωτέρων επιπέδων της στοίβας TCP/IP που αφορούν στη μετάδοση των σημάτων και στον έλεγχο προσπέλασης. στο μέσο μετάδοσης αλλά και ζητήματα ανωτέρων επιπέδων (π.χ. κινητό IP και TCP, έλεγχος ροής-συμφόρησης, κ.α.). Τέλος παρατίθενται τεχνολογίες αιχμής που συμπεριλαμβάνουν το Gigabit Wi-Fi, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, to ZigBee, και τα ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας (5G).

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασύρματη μετάδοση και διάδοση σημάτων. Τεχνολογίες διαμόρφωσης και πολλαπλής πρόσβασης
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ασύρματα δίκτυα και δίκτυα κινητών επικοινωνιών
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Διευθέτηση  ασύρματων δικτύων
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Διασύνδεση ασύρματων δικτύων
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
3. Προχωρημένες Δεξιότητες Δικτύων

Έναρξη – Λήξη: 08/03/2021 – 11/04/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 50 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι: Χαράλαμπος Σκιάνης, Κωνσταντίνος Τσίκνας

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η έννοια  της υποδικτύωσης (subnetting), της υπερδικτύωσης (supernetting) της αταξικής διευθυνσιοδότησης (classless addressing) καθώς και η μεθοδολογία εύρεσης και υλοποίησης τέτοιων υποδικτύων και υπερδικτύων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογές.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Σχεδιασμός δικτύου (network planning).
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Η διαδικασία της Δρομολόγησης.
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης και δρομολόγηση μεταξύ αυτόνομων συστημάτων.
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4:  To πρωτόκολλο NAT και Διευθυνσεοδότηση IPv6.
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Πρωτόκολλα και εφαρμογές του επιπέδου εφαρμογής.
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
4. Εισαγωγικές έννοιες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Έναρξη – Λήξη: 12/04/2021 – 09/05/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι: Χαράλαμπος Σκιάνης, Δημήτριος Τακετζής

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα επεξηγηθούν οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να διακρίνει αυτές τις έννοιες και μέσω της εφαρμογής απλών παραδειγμάτων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνου
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ασφάλεια Περουσιακών Στοιχείων
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Αρχιτεκτονική ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4:  Πρακτική Εφαρμογή
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
5. Ασφάλεια Δικτύων, Έλεγχος Πρόσβασης και Έλεγχοι Ασφάλειας

Έναρξη – Λήξη: 10/05/2021 – 06/06/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, Δημήτριος Τακετζής

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα αναλυθούν οι  έννοιες της Ασφάλειας Δικτύων. Θα επεξηγηθούν οι μέθοδοι με τις οποίες γίνεται ο έλεγχος πρόσβασης στα αγαθά και πως διεξάγονται οι έλεγχοι ασφάλειας για την μείωση των κινδύνων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Διαχείριση Ταυτότητας και Πρόσβασης
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Έλεγχοι Ασφάλειας
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4:  Πρακτική Εφαρμογή
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
6. Ασφάλεια Λογισμικού, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και Επιχειρήσεις Ασφάλειας

Έναρξη – Λήξη: 07/06/2021 – 04/07/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, Δημήτριος Τακετζής

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα αναλυθούν οι  λόγοι που δίνουμε βαρύτητα στην Ασφάλεια Λογισμικού, θα ακολουθήσει η περιγραφή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και τέλος θα αναλύσουμε τις Επιχειρήσεις Ασφάλειας.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασφάλεια Λογισμικού
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: GDPR
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Επιχειρήσεις Ασφάλειας
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4:  Πρακτική Εφαρμογή
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
7. Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος

Έναρξη – Λήξη: 05/07/2021 – 08/08/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 50 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι: Χαράλαμπος Σκιάνης, Κωνσταντίνος Δεμερτζής

Σε αυτή την ενότητα θα σχεδιαστεί και θα παρουσιαστεί πρότυπο ολοκληρωμένο σύστημα από τους συμμετέχοντες.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Προδιαγραφές Ολοκληρωμένου Συστήματος
  Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Τσίκνας, Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Αρχιτεκτονική Ολοκληρωμένου Συστήματος
  Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Τσίκνας, Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Υλοποίηση Πρότυπου Συστήματος
  Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Τσίκνας, Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Έλεγχος και Αξιολόγηση Υπομονάδων Πρότυπου Συστήματος
  Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Τσίκνας, Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Έλεγχος και Αξιολόγηση Ολοκληρωμένου Πρότυπου Συστήματος
  Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Τσίκνας, Δημήτριος Τακετζής

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Κωνσταντίνος Δεμερτζής

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

 

Δημήτριος Τακετζής

Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ

 

Κωνσταντίνος Τσίκνας

Διδάσκων
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων / Υπ. Εθνικής Άμυνας

 

Pin It on Pinterest