Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Διάρκεια: 9 μήνες
Κόστος: 500 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 440 ώρες
ECVET: 22
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους. Καλύπτει τις βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών, την ανάπτυξη λογισμικού, την διαχείριση δεδομένων, τα σύγχρονα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού, το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Αντικείμενο και Σκοπός

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών, την ανάπτυξη λογισμικού, την διαχείριση δεδομένων, τα σύγχρονα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού, το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί τις βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών.
 2. Σχεδιάζει λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο λογισμικού και υλικού.
 3. Σχεδιάζει και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια βασισμένα στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως.

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από ένα σχετικό σύγγραμμα και σχετικές παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.
 • Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από το αποτέλεσμα των εργασιών και το τελικό τεστ αξιολόγησης, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Κατηγορίες μοριοδότησης βάσει νομοθεσίας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018
Μοριοδότηση στελεχών (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Συντονιστές)
δ) Επιμόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα
ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες.

4589/2019 – ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019
Πρόσληψη εκπαιδευτικών
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019
Πρόσληψη αναπληρωτών
Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.
Δύο (2) μονάδες

ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα
βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής: μισή (0,50) μονάδα

Επιπλέον μοριοδότηση εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Κόστος προγράμματος: €500
Δυνατότητα εξόφλησης σε τρεις (3) δόσεις.

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε ένστολους
10% έκπτωση σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

1. Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40  ώρες

Αντικείμενο της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που αλλάζουν σήμερα τις κοινωνίες, τις οικονομίες, το κράτος και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

 

 • Συνεδρία 1: Η 4η βιομηχανική επανάσταση
 • Συνεδρία 2: Επαναστατικές τεχνολογίες στα υλικά, το λογισμικό και τις επικοινωνίες
 • Συνεδρία 3: Θεσμοί και ρόλοι που διαμορφώνουν τις ψηφιακές τεχνολογίες
 • Συνεδρία 4: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
2. Ψηφιακός μετασχηματισμός

Σύνολο φόρτου εργασίας: 50 ώρες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι κύριοι άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού στην οικονομία και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ, καθώς και ο μετασχηματισμός των σύγχρονων οργανισμών διαμέσου των νέων τεχνολογιών.

 

 • Συνεδρία 1: Ψηφιακό επιχειρείν
 • Συνεδρία 2: Επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες εφαρμογές στο Διαδίκτυο
 • Συνεδρία 3: Από την ιδέα στη σχεδίαση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συνεδρία 4: Ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Συνεδρία 5: Πληροφοριακά συστήματα στους σύγχρονους οργανισμούς
3. Υπολογιστικά συστήματα

Σύνολο φόρτου εργασίας: 50 ώρες

Παρουσιάζονται τα κύρια μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος, το υλικό, το λογισμικό και ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος.

 

 • Συνεδρία 1: Υλικό και λογισμικό
 • Συνεδρία 2: Τα κύρια μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος: Επεξεργαστής
 • Συνεδρία 3: Τα κύρια μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος: Κύρια μνήμη, βοηθητική μνήμη, κρυφή μνήμη
 • Συνεδρία 4: Τα κύρια μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος: Συσκευές εισόδου/εξόδου, ελεγκτές, δίαυλοι
 • Συνεδρία 5: Το λειτουργικό σύστημα
4. Ανάπτυξη λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού

Σύνολο φόρτου εργασίας: 60 ώρες

Θα δούμε τον κύκλο ζωής του λογισμικού, τις βασικές αρχές της τεχνολογίας λογισμικού και θα κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή σε γλώσσες προγραμματισμού όπως Python, Java, HTML/CSS και Javascript (JS, NodeJS).

 

 • Συνεδρία 1: Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού
 • Συνεδρία 2: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
 • Συνεδρία 3: Εισαγωγή στην Python
 • Συνεδρία 4: Εισαγωγή στην Java
 • Συνεδρία 5: Εισαγωγή στην HTML/CSS
 • Συνεδρία 6: Εισαγωγή στην Javascript (JS, NodeJS)
5. Βασικές αρχές δικτύων δεδομένων

Σύνολο φόρτου εργασίας: 50 ώρες

Παρουσιάζονται η δομή και η τοπολογία των δικτύων και του διαδικτύου, το μοντέλο αναφοράς TCP/IP και αναλύονται τα επίπεδα μεταφοράς, δικτύου και ζεύξης.

 

 • Συνεδρία 1: Τοπολογίες δικτύων και η δομή του Διαδικτύου
 • Συνεδρία 2: Υπηρεσίες, πρωτόκολλα δικτύου και τα μοντέλα αναφοράς OSI και TCP/IP
 • Συνεδρία 3: Το επίπεδο μεταφοράς
 • Συνεδρία 4: Το επίπεδο δικτύου
 • Συνεδρία 5: Το επίπεδο ζεύξης
6. Σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου και υπολογιστική νέφους

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Παρουσιάζεται η δομή του Παγκόσμιου Ιστού, η εξέλιξή του (Web 2.0, Web 3.0) και οι τεχνολογίες και εφαρμογές της υπολογιστικής νέφους.

 

 • Συνεδρία 1: Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: Μοντέλα και πρωτόκολλα
 • Συνεδρία 2: Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και διαχείριση εγγράφων
 • Συνεδρία 3: Η εξέλιξη του Διαδικτύου
 • Συνεδρία 4: Υπολογιστική νέφους
7. Εισαγωγή στα συστήματα τηλεπικοινωνιών

Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της μετάδοσης σήματος και των συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

 

 • Συνεδρία 1: Εισαγωγή στις επικοινωνίες
 • Συνεδρία 2: Βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων
 • Συνεδρία 3: Ασύρματη μετάδοση δεδομένων
8. Σύγχρονες εφαρμογές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Παρουσιάζονται τα σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνιών για τα ασύρματα δίκτυα, την κινητή τηλεφωνία και τα ευρυζωνικά δίκτυα.

 

 • Συνεδρία 1: Ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών
 • Συνεδρία 2: Κυψελωτά συστήματα
 • Συνεδρία 3: Ασύρματα συστήματα αισθητήρων/RFID
 • Συνεδρία 4: Δορυφορικά συστήματα
9. Διαχείριση Δεδομένων

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Η ενότητα παρουσιάζει τα συστατικά στοιχεία στην διαχείριση δεδομένων στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Οι τεχνολογίες που περιγράφονται στην ενότητα κρίνονται απαραίτητες ώστε να μπορεί μια επιχείρηση ή ένας φορέας να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις στην διαχείριση των δεδομένων τους.

 

 • Συνεδρία 1: Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Συνεδρία 2: Τεχνολογίες για Μεγάλα Δεδομένα
 • Συνεδρία 3: Μηχανική Μάθηση
 • Συνεδρία 4: Μοντέλα Δεδομένων και Οπτικοποίηση
10. Ασφάλεια συστημάτων, ιδιωτικότητα και κοινωνικές επιπτώσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40  ώρες

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των ζητημάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και στο Διαδίκτυο και η ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

 • Συνεδρία 1: Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 • Συνεδρία 2: Εισαγωγή στην κρυπτογραφία
 • Συνεδρία 3: Ασφάλεια συστημάτων και δικτύων
 • Συνεδρία 4: Ιδιωτικότητα και οι κοινωνικές επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

 

Δημοσθένης Βουγιούκας

Διδάσκων
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Σπυρίδων Κοκολάκης

Διδάσκων
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Δημήτριος Δρόσος

Διδάσκων
Επίκουρος Καθηγητής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

Εμμανουήλ Καλλίγερος

Διδάσκων
Επίκουρος Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Δημήτριος Σκούτας

Διδάσκων
Επίκουρος Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Ιωάννης Στύλιος

Διδάσκων
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Pin It on Pinterest