Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχείριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων

Έναρξη: 09/10/2023
Λήξη: 21/01/2024
Διάρκεια: 3 μήνες 13 ημέρες
Κόστος: 300 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 150 ώρες
ECVET: 7.5
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και τις τηλεπικοινωνίες, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.
Αντικείμενο και Σκοπός
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Δημόσιους υπαλλήλους, προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν την υπηρεσία τους, ή να μοριοδοτηθούν ενόψει κρίσεων προϊσταμένων.
 • Ιδιωτικούς υπαλλήλους που επιθυμούν να αποκτήσουν προσόντα απαραίτητα για τη λειτουργία της εταιρίας που εργάζονται και για την ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης και προοπτικών τους.
 • Ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν και αυτοματοποιήσουν την επιχείρησή τους με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων.
 • Φοιτητές – σπουδαστές που επιθυμούν να εξειδικευτούν στο αντικείμενο.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και τις τηλεπικοινωνίες, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί τη λειτουργία των σύγχρονων ασύρματων και κινητών δικτύων, του διαδικτύου και του υπολογιστικού νέφους και να αναγνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις, τεχνολογίες και προοπτικές των τεχνολογιών δικτύωσης.
 2. Αναφέρει τις έννοιες και την αρχιτεκτονική που ορίζουν τα πρωτόκολλα του μοντέλου Open Systems Interconnection (OSI) και της διαστρωματωμένης λογικής του μοντέλου αναφοράς TCP/IP.
 3. Επιλέγει και να εφαρμόζει τις κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της εφαρμογής.
 4. Γνωρίζει και να χειρίζεται τις συσκευές δικτύωσης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές διασυνδέονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.
 5. Σχεδιάζει και να υλοποιεί τοπολογίες δικτύων καθώς και να εκτελεί βασικές εντολές για την διευθέτηση και την διαχείρισή τους.
 6. Εφαρμόζει τις βασικές έννοιες και μεθόδους στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
 7. Εφαρμόζει τους οργανωτικούς επιχειρησιακούς στόχους με ασφαλή υλοποίηση.
 8. Κατανοεί τα στοιχεία που απαρτίζουν την επικοινωνία και την ασφάλεια των δικτύων.
 9. Προσδιορίζει τα πρότυπα για την εφαρμογή φυσικών και λογικών ελέγχων πρόσβασης στο περιβάλλον εργασίας.
 10. Εφαρμόσει τα διαφορετικά μοντέλα ελέγχου πρόσβασης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργανισμού.
 11. Αναγνωρίζει τους κινδύνους για τον οργανισμό και να αξιολογήσει συγκεκριμένες απειλές και ευπάθειες.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως.

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και σχετικές παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.
 • Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από το αποτέλεσμα των εργασιών και το τελικό τεστ αξιολόγησης, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Κόστος προγράμματος: €300

Εκπτωτικές κατηγορίες:

- 10% έκπτωση σε άνεργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε ένστολους
10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπάλληλους
10% έκπτωση σε υπαλλήλους δημοσίου και ΟΤΑ
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

1. Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40  ώρες

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι παρουσίαση των βασικών εννοιών δικτύωσης, των τοπολογιών δικτύων και τα είδη δικτυακών συσκευών, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι διαφορές τους. Τέλος θα παρουσιαστούν τα πρότυπα OSI και TCP/IP και οι διευθύνσεις MAC και ΙP.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Δίκτυα και τοπολογίες Δικτύων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Συσκευές δικτύωσης και τα μοντέλα αναφοράς OSI και TCP/IP
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Το επίπεδο Διεπαφής Δικτύου του TCP/IP και οι μεταγωγείς
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Διαχείριση μεταγωγέα και απομακρυσμένη πρόσβαση
2. Κινητές Επικοινωνίες και Ασύρματα Δίκτυα

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι ασύρματες τεχνικές επικοινωνιών, τα πρωτόκολλα και τα δομικά τους μέρη. Επίσης καλύπτονται θέματα κατωτέρων επιπέδων της στοίβας TCP/IP που αφορούν στη μετάδοση των σημάτων και στον έλεγχο προσπέλασης στο μέσο μετάδοσης. Τέλος παρατίθενται τεχνολογίες αιχμής των συστημάτων κινητών επικοινωνιών τέταρτης και πέμπτης γενιάς(4G/5G) και γίνεται αναφορά στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Βασικές αρχές ασύρματης μετάδοσης. Εικονικά δίκτυα (VLAN)
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Τεχνολογίες πολλαπλής πρόσβασης και ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN)
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δίκτυα κινητών επικοινωνιών
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Τεχνολογίες 4G/5G και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)
3. Εισαγωγικές έννοιες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα επεξηγηθούν οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να διακρίνει αυτές τις έννοιες και μέσω της εφαρμογής απλών παραδειγμάτων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Αρχιτεκτονική ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Πρακτική Εφαρμογή
4. Ασφάλεια Δικτύων και Έλεγχος Πρόσβασης

Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα αναλυθούν οι έννοιες της Ασφάλειας Δικτύων. Θα επεξηγηθούν οι μέθοδοι με τις οποίες γίνεται ο έλεγχος πρόσβασης στα αγαθά και πως διεξάγονται οι έλεγχοι ασφάλειας για την μείωση των κινδύνων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Διαχείριση Ταυτότητας και Πρόσβασης
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Πρακτική Εξάσκηση

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Κωνσταντίνος Δεμερτζής

Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

 

 

Δημήτριος Τακετζής

Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ

 

 

Κωνσταντίνος Τσίκνας

Διδάσκων
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων / Υπ. Εθνικής Άμυνας

 

 

Pin It on Pinterest