Αποτελεί μια υπηρεσία της Amazon AWS, πάνω από το πλαίσιο Kubernetes, η οποία επιτρέπει την ευέλικτη έναρξη, εκτέλεση και κλιμάκωση εφαρμογών που βασίζονται στην αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών είτε στο υπολογιστικό νέφος της Amazon είτε σε επιτόπια περιβάλλοντα. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την παροχή συστάδων υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας ενώ αυτοματοποιεί σημαντικές λειτουργίες όπως επιδιόρθωσης (patching), τροφοδοσίας κόμβων (node provisioning) και ανανεώσεων. Πασίγνωστοι πελάτες όπως η Intel, Snap, Intuit, GoDaddy & Autodesk εμπιστεύονται την EKS για την εκτέλεση των πιο ευαίσθητων και κριτικών ως προς την αποστολή (mission-critical) εφαρμογών τους.

Η EKS είναι πιστοποιημένα συμβατή με το πλαίσιο Kubernetes για μια προβλέψιμη εμπειρία. Συνεπώς, είναι εύκολη η μετανάστευση οποιασδήποτε εφαρμογής που βασίζεται στο Kubernetes στην EKS χωρίς την ανάγκη τροποποίησης κώδικα.

Η EKS διευκολύνει την προτυποποίηση λειτουργιών κατά μήκος οποιουδήποτε περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η εκτέλεση πλήρως διαχειριζόμενων συστάδων EKS στο νέφος της Amazon. Είναι επίσης δυνατή η χρήση μιας ανοικτού-κώδικα κατανομής του πλαισίου Kubernetes, οποτεδήποτε είναι αναγκαία η συνεπής εκτέλεση λειτουργιών, μέσω του Amazon EKS Distro. Τέλος, είναι δυνατή η φιλοξενία και λειτουργία συστάδων EKS σε επιτόπια περιβάλλοντα και στην άκρη του δικτύου (edge) μέσω των AWS Outposts & AWS Wavelength καθώς και η συνεπής διαχείριση συστάδων μέσω του Amazon EKS Anywhere (που θα εμφανιστεί το 2021).

Τα οφέλη που προσφέρει αυτή η υπηρεσία της Amazon είναι:

  • Βελτιωμένη διαθεσιμότητα και παρατηρητικότητα: η EKS εκτελεί την ροή ελέγχου του Kubernetes κατά μήκος διαφορετικών ζωνών διαθεσιμότητας του νέφους της Amazon, αυτόματα ανιχνεύει και αντικαθιστά μη υγιείς κόμβους και παρέχει κατ’απαίτηση ανανεώσεις και επιδιορθώσεις με μηδενική διακοπή λειτουργίας. Ο ποσοστό διαθεσιμότητα που προσφέρεται βάση του SLA για την EKS είναι 99.95%. Επιπροσθέτως, η κονσόλα της EKS παρέχει παρατηρητικότητα όσον αφορά τις συστάδες του Kubernetes ώστε να επιταχύνεται ο προσδιορισμός και η αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων απόδοσης και διαθεσιμότητας.
  • Αποδοτική τροφοδοσία & κλιμάκωση των πόρων σας: Μέσω της χρήσης ομάδων κόμβων διαχειρίσιμων από την EKS δεν υπάρχει η ανάγκη ξεχωριστής τροφοδοσίας υπολογιστικής χωρητικότητας για την κλιμάκωση των εφαρμογών βασιζόμενων στο Kubernetes. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του AWS Fargate για την αυτοματοποιημένη τροφοδοσία κατ’απαίτηση serverless υπολογισμών/λειτουργιών για τις εφαρμογές σας. Για επιπλέον αποτελεσματική εξοικονόμηση κόστους, προτείνεται η χρήση EKS κόμβων πάνω από Amazon EC2 Spot στιγμιότυπα.
  • Περισσότερο ασφαλές περιβάλλον Kubernetes: η EKS αυτόματα εφαρμόζει τις τελευταίες επιδιορθώσεις ασφάλειας στο επίπεδο της ροής ελέγχου των συστάδων σας. Η Amazon εφαρμόζει μια πολιτική οδηγούμενη από την κοινότητα ώστε να αντιμετωπίσει κριτικά θέματα ασφάλειας και να εξασφαλίσει την προστασία κάθε συστάδας EKS.

Σενάρια χρήσης:

Διάταξη εφαρμογών μέσω της EKS στο υπολογιστικό νέφος της Amazon

 

Εικόνα 1 – Διάταξη EKS εφαρμογών στο νέφος της Amazon. Πηγή: https://aws.amazon.com/eks

Σε αυτό το σενάριο, η υπηρεσία EKS χρησιμοποιείται για την δημιουργία EKS συστάδων που χρησιμοποιούν υπολογιστικούς πόρους μέσω του AWS Fargate για την διάταξη serverless containers και του Amazon EC2 για την διάταξη κόμβων εργασίας (worker nodes). Έπειτα, καθώς οι εφαρμογές εκτελούνται, η EΚS φροντίζει για την κατάλληλη κλιμάκωσή τους ενώ το ταμπλό της EKS στην κονσόλα της AWS επιτρέπει την οπτικοποίηση της κατάστασης των εκτελούμενων αυτών εφαρμογών.

Διάταξη εφαρμογών μέσω της EKS Anywhere

Εικόνα 2 – Διάταξη εφαρμογών μέσω της EKS Anywhere. Πηγή: https://aws.amazon.com/eks

Σε αυτό το σενάριο, η υπηρεσία Amazon EKS Anywhere χρησιμοποιείται για την διαχείριση της κατανομής των Kubernetes συστάδων, οι οποίες μπορεί να απαρτίζονται είτε από απογυμνωμένες φυσικές ή ιδεατές μηχανές σε επιτόπια περιβάλλοντα είτε από στιγμιότυπα (ιδεατών μηχανών) EC2. Η εκτέλεση και η παρακολούθηση των εφαρμογών είναι ακριβώς η ίδια με το προηγούμενο σενάριο.

Διάταξη εφαρμογών με ιδία εργαλεία (πελάτη)

Εικόνα 3 – Διάταξη εφαρμογών με ιδία εργαλεία. Πηγή: https://aws.amazon.com/eks

Σε αυτό το σενάριο, μέσω της υπηρεσίας Amazon EKS Distro είναι δυνατή η λήψη κατάλληλης κατανομής της EKS που μπορεί να ενοποιηθεί με υπάρχοντα εργαλεία ώστε να κατασκευαστούν και να διαχειριστούν συστάδες Kubernetes, απαρτιζόμενες από είτε από απογυμνωμένες φυσικές ή ιδεατές μηχανές σε επιτόπια περιβάλλοντα είτε από στιγμιότυπα (ιδεατών μηχανών) EC2. Η εκτέλεση και η παρακολούθηση των εφαρμογών είναι ακριβώς η ίδια με τα προηγούμενα σενάρια.

Περιπτώσεις Χρήσης:

Μηχανική Μάθηση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Kubeflow με την EKS για την μοντελοποίηση ροών εργασίας μηχανικής μάθησης και την αποδοτική εκτέλεση κατανεμημένων εργασιών εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τα τελευταία στιγμιότυπα EC2 που χρησιμοποιούν πόρους GPU. Είναι επίσης δυνατή η χρήση AWS Deep Learning Containers (δοχεία βαθιάς μηχανικής μάθησης της Amazon) για την εκπαίδευση και εξαγωγή συμπερασμάτων με την χρήση του Kubeflow.

Επεξεργασία παρτίδων (Batch processing)

Είναι δυνατή η εκτέλεση ακολουθιακών ή παράλληλων φόρτων εργασίας παρτίδων (batch workloads) σε μια συστάδα EKS χρησιμοποιώντας το Kubernetes Jobs API. Μέσω της χρήσης της EKS, είναι δυνατή η σχεδίαση, ο χρονοπρογραμματισμός και η εκτέλεση φόρτων εργασίας τέτοιου είδους κατά μήκος όλου του εύρους των υπηρεσιών και χαρακτηριστικών υπολογισμού της Amazon, όπως τα Amazon EC2, Fargate & Spot Instances.

Πηγή άρθρου: https://aws.amazon.com/eks

Pin It on Pinterest