Ολοένα και ένα σημαντικό ποσοστό και αριθμός επιχειρήσεων μεταναστεύει εφαρμογές, επιχειρησιακές διαδικασίες και δεδομένα στο υπολογιστικό νέφος. Ας δούμε συνοπτικά σε αυτό το άρθρο τους λόγους αυτής της μετανάστευσης που οφείλονται στα τεράστια οφέλη και πλεονεκτήματα που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος:

  • Μειωμένο κόστος κτήσης και λειτουργίας: Η επιχείρηση δεν χρειάζεται να επενδύσει στην αγορά υποδομής και σχετικών εξοπλισμών διότι μπορεί να ενοικιάζει πόρους κατ’απαίτηση από το υπολογιστικό νέφος. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να συντηρεί και να διαχειρίζεται κάποια υποδομή διότι κι αυτό αναλαμβάνεται από τον πάροχο του νέφους.
  • Ευέλικτο μοντέλο χρέωσης: Το υπολογιστικό νέφος στηρίζεται σε ένα ευέλικτο μοντέλο χρέωσης όπου ο καταναλωτής χρεώνεται με βάση την χρήση των πόρων που έχει ενοικιάσει. Επιπλέον, το κόστος ενοικίασης είναι σαφέστατα πολύ μικρότερο σε σχέση με την ανάγκη διατήρησης και λειτουργίας (εσωτερικής) υποδομής με αντίστοιχη υπολογιστική ικανότητα.
  • Ελαστικότητα: Ο καταναλωτής μπορεί να ζητάει και να εκμεταλλεύεται άμεσα οποιαδήποτε πόρο με έναν ελαστικό τρόπο. Ουσιαστικά, το υπολογιστικό νέφος υπόσχεται πως ένας άπειρος αριθμός από πόρους μπορεί να ενοικιαστεί κατ’απαίτηση. Επομένως, οι καταναλωτές είναι σε θέση να ικανοποιήσουν οποιοδήποτε φόρτο εργασίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
  • Πανταχού παρούσα πρόσβαση: Οι καταναλωτές μπορούν να καταναλώσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους από οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
  • Ασφάλεια: Λόγω και του μοντέλου πολλαπλής μίσθωσης όπου πολλαπλοί πελάτες μπορεί να διαμοιράζονται την ίδια υποδομή ταυτόχρονα, οι πάροχοι νέφους έχουν επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια και εφαρμόζουν κατάλληλους μηχανισμούς και πρότυπες διαδικασίες ασφάλειας, επιχειρησιακής συνέχειας και ανάνηψης από καταστροφές. Μάλιστα, έχει αναφερθεί πολλάκις πως το επίπεδο ασφάλειας του νέφους είναι καλύτερο από επιτόπια (on premise) περιβάλλοντα.
  • Υψηλή διαθεσιμότητα: λόγω της χρήσης διαφόρων μηχανισμών συγκρότησης, κατανομής και συσσωμάτωσης πόρων, το υπολογιστικό νέφος προσφέρει πόρους με υψηλή διαθεσιμότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα (επιχειρησιακά) δεδομένα, τα οποία αναπαράγονται και κατανέμονται κατάλληλα στο υπολογιστικό νέφος ώστε να είναι πάντοτε διαθέσιμα και να μην χάνονται και καταστρέφονται λόγω είτε προβλημάτων ή σφαλμάτων σε φυσικούς πόρους ή είτε φυσικών καταστροφών
  • Επίγνωση τοποθεσίας (location awareness): η επιχείρηση είναι σε θέση να προσδιορίζει την θέση των πόρων ή των δεδομένων που διαχειρίζεται. Αυτό της επιτρέπει να τοποθετεί υπολογισμούς και δεδομένα κοντά στους πελάτης της ώστε να επιτυγχάνει καλύτερα επίπεδα απόδοσης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και εφαρμογές της. Επιπλέον, μπορεί να συμμορφώνεται με κανονισμούς, νόμους και κανονιστικά πλαίσια που αφορούν ιδιωτικά και προσωπικά δεδομένα, όπως τον πρόσφατο νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιδιωτικότητα. Τέλος, μπορεί να μεταφέρει τους υπολογισμούς κοντά στις πηγές των δεδομένων ώστε να βελτιώνει ακόμη περισσότερο την απόδοση των εφαρμογών της.
  • Υβριδικό μοντέλο λειτουργίας: Εφόσον μια επιχείρηση λειτουργεί ήδη την δική της επιτόπια υποδομή, μπορεί να εκμεταλλεύεται το υπολογιστικό νέφος συμπληρωματικά, αντλώντας πόρους κατ’απαίτηση μόνο όταν τους χρειάζεται, ειδικότερα σε περιόδους αιχμής. Επιπλέον, εφόσον κάποια είδη δεδομένων πρέπει να παραμένουν στην επιτόπια υποδομή της, υπάρχει η ευχέρεια να μεταφέρονται και να επεξεργάζονται μόνο μη κρίσιμα δεδομένα στο υπολογιστικό νέφος. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα κατά την διάρκεια αναγκαίων, μη επιτόπιων υπολογισμών, ακόμη και κρίσιμα δεδομένα να περνούν προς επεξεργασία κρυπτογραφημένα στο υπολογιστικό νέφος ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνος έκθεσής τους.
  • Πλούτος προσφορών (offering richness): Το υπολογιστικό νέφος προσφέρει μια πληθώρα υπηρεσιών σε διαφορετικά επίπεδα που επιτρέπουν την ικανοποίηση οποιασδήποτε επιχειρησιακής ανάγκης. Οι υπηρεσίες υποδομών έρχονται μέσω ιδεατών μηχανών με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά που προσφέρουν μεγάλη ευελιξία διαμόρφωσης ως προς το περιβάλλον εκτέλεσης των επιχειρησιακών εφαρμογών. Οι υπηρεσίες πλατφόρμας προσφέρουν έτοιμα περιβάλλοντα εκτέλεσης καθώς και συνεργατικά εργαλεία για την ταχεία και ευκίνητη (agile) ανάπτυξη (development) και διάταξη (deployment) εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος. Οι υπηρεσίες εφαρμογών προσφέρουν μεγάλη γκάμα έτοιμων εφαρμογών για να ικανοποιήσουν άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες αλλά και για να συμπληρώσουν την λειτουργικότητα υπαρχόντων επιχειρησιακών εφαρμογών και διαδικασιών.

Pin It on Pinterest