Οι ΤΠΕ δίνουν κίνητρα στους μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης καθώς μέσω αυτών οι μαθητές πετυχαίνουν να έχουν ανεξαρτησία, αυτονομία και αυξημένη αυτοεκτίμηση. Η μάθηση με τη βοήθεια των ΤΠΕ έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία της σε κάθε πτυχή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τους μαθητές αυτούς (Papanastasiou, κ.ά., 2017a).

Τα ψηφιακά παιχνίδια που ενσωματώνουν οι ΤΠΕ βασίζονται στην αρχή ότι οι μαθητές μπορούν να κάνουν λάθη και να πειραματιστούν με αυτά με τη διαδικασία δοκιμής και πλάνης. Οι παίκτες μπορούν να προσαρμόσουν αναλόγως τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να ενεργοποιήσουν το κίνητρο, να επικεντρωθούν στην εργασία και να αυξήσουν την εξοικείωσή τους με μια πλούσια ποικιλία ακουστικών, οπτικών και απτικών ερεθισμάτων τόσο μέσω ψηφιακών παιχνιδιών που έχουν κατασκευαστεί στη βάση συμπεριφοριστικών θεωριών μάθησης και απόκτησης μηχανιστικών δεξιοτήτων, όσο και μέσω αυτών που ενθαρρύνουν μια εποικοδομητική προσέγγιση (Papanastasiou, κ.ά., 2017b).

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν πρόκληση για τους μαθητές να λειτουργήσουν στην μαθησιακή διαδικασία με περισσότερη ένταση και διάθεση σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των διδακτικών αντικειμένων (Παπαδάκης, κ.ά., 2015).

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ωφελεί τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠΥ αλλά και ΔΑΦ καθώς ενεργοποιεί τομείς από τους οποίους εξαρτάται άμεσα η μάθηση:

  • Εσωτερικό κίνητρο,
  • μάθηση μέσα από την πράξη,
  • κοινωνική μάθηση μέσα από αλληλεπίδραση,
  • εξατομικευμένη μάθηση και
  • μάθηση μέσα από το λάθος

 

Βιβλιογραφία

Papanastasiou, G. P., Drigas, A. S., & Skianis, C. (2017a). Serious Games in Preschool and Primary Education: Benefits And Impacts on Curriculum Course Syllabus. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 12(1).

Papanastasiou, G., Drigas, A., Skianis, C., & Lytras, M. D. (2017b). Serious games in K-12 education: Benefits and impacts on students with attention, memory and developmental disabilities. Program.

Παπαδάκης Σ., Ορφανάκης Β., Καλογιαννάκης Μ. (2015) Τα Ψηφιακά Παιχνίδια στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο  Σ. Πανταζής, Ε.Μαράκη, Μ. Καδιανάκη, Ε.

Μπελαδάκης (Επιμ.),Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΙΑΚΕ – «Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική». Ηράκλειο, 24 – 26 Απριλίου 2015.

Pin It on Pinterest