Η έρευνα έχει δείξει ότι τα Ψηφιακά εργαλεία που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον όλων των μαθητών αλλά και μαθητών με δυσκολίες στην προσοχή, τη μνήμη, Μαθησιακές Δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Papanastasiou, κ.ά., 2017).

Οι ΤΠΕ σήμερα αναγνωρίζονται ως ένα εργαλείο που μπορεί να καλλιεργήσει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την υποστήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμη και στην ηλικία του νηπιαγωγείου (Drigas & Kokkalia, 2015).

Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές, καθώς και να τους βοηθήσουν να αυξήσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους και να λειτουργήσουν με ανεξαρτησία (Drigas, κ.ά., 2014).

Τα ψηφιακά εργαλεία προωθούν την πραγματική συνεργασία μεταξύ των χρηστών και είναι, σε μεγάλο βαθμό, παρόμοια με τα συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία στοχεύουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Ε.Α.Ε., όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται πληροφορίες και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο (Felicia, 2009).

Οι δεξιότητες που αναδύονται ενισχύουν μια σειρά ικανοτήτων αλληλένδετων μεταξύ τους όπως

  • η επίλυση προβλημάτων,
  • η κριτική ικανότητα,
  • η επεξεργασία πληροφοριών,
  • η γραπτή και προφορική επικοινωνία,
  • η δημιουργικότητα και η έμπνευση,
  • ο έλεγχος των παρορμήσεων,
  • η ψυχοκινητική ανάπτυξη,
  • η υποστήριξη και η βοήθεια από και προς τους συνομηλίκους

 

Βιβλιογραφία

Drigas, A., Ioannidou, R. E., Kokkalia, G., & Lytras, M. D. (2014). ICTs, mobile learning and social media to enhance learning for attention difficulties. J. UCS, 20(10), 1499-1510.

Drigas, A., & Kokkalia, G. (2015). Tools and E-tools for Memory and Attention Problems in Pre-school Education. International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT (iJES), 3(3), 13-19.

Felicia, P. (2009). Digital games in schools: Handbook for teachers.

Papanastasiou, G., Drigas, A., Skianis, C., & Lytras, M. D. (2017). Serious games in K-12 education: Benefits and impacts on students with attention, memory and developmental disabilities. Program.

Pin It on Pinterest