Υπεύθυνος Ασφαλούς Λειτουργίας και Διαχείρισης Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων

Διάρκεια: 3 μήνες 20 ημέρες
Κόστος: 300 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 160 ώρες
ECVET: 8
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευόμενος διαθέτει τις βασικές γνώσεις των σύγχρονων δικτύων και ασφάλειας, και των εργαλείων προσομοίωσης δικτύων, όπως αυτά καλύπτονται στο πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχείριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων» και εξειδικεύει σε προχωρημένα θέματα δικτύωσης και ασφάλειας.
Αντικείμενο και Σκοπός

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Δημόσιους υπαλλήλους, προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν την υπηρεσία τους, ή να μοριοδοτηθούν ενόψει κρίσεων προϊσταμένων.
 • Ιδιωτικούς υπαλλήλους που επιθυμούν να αποκτήσουν προσόντα απαραίτητα για τη λειτουργία της εταιρίας που εργάζονται και για την ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης και προοπτικών τους.
 • Ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν και αυτοματοποιήσουν την επιχείρησή τους με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων.
 • Φοιτητές – σπουδαστές που επιθυμούν να εξειδικευτούν στο αντικείμενο.

Το πρόγραμμα προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευόμενος διαθέτει τις βασικές γνώσεις των σύγχρονων δικτύων και ασφάλειας, και των εργαλείων προσομοίωσης δικτύων, όπως αυτά καλύπτονται στο πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχείριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων» και εξειδικεύει σε προχωρημένα θέματα δικτύωσης και ασφάλειας.

Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί σχεδιάζει και να υλοποιεί προχωρημένες τοπολογίες δικτύων για την βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των δικτύων, όπως η υποδικτύωση (subnetting) και η αταξική διευθυνσεοδότηση (classless addressing), η δυναμική δρομολόγηση, η μετάφραση διευθύνσεων (NAT), τα εικονικά δίκτυα (VLAN), το πρωτόκολλο STP, οι λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) και ο έλεγχος θυρών πρόσβασης.
 2. Εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνολογίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων για την ολοκληρωμένη προστασία των αγαθών του οργανισμού στον οποίο απασχολείται.
 3. Εφαρμόζει τους οργανωτικούς επιχειρησιακούς στόχους με ασφαλή υλοποίηση.
 4. Εφαρμόζει τις έννοιες, αρχές και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων, του εξοπλισμού, των δικτύων, των εφαρμογών και των μέτρων ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την επιβολή διαφόρων επιπέδων εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας.
 5. Εφαρμόζει την ασφάλεια μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τον μετριασμό των ευπαθειών που υπάρχουν στα πληροφοριακά συστήματα.
 6. Εφαρμόζει πρακτικά την κρυπτογραφία και τις υπηρεσίες ασφαλείας που μπορεί να προσφέρει στη σημερινή ψηφιακή εποχή και την εποχή της πληροφορίας.
 7. Εφαρμόζει τις αρχές ασφαλούς σχεδιασμού για την πρόταση και αξιολόγηση κατάλληλων μέτρων φυσικής ασφάλειας.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως.

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και σχετικές παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.
 • Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από το αποτέλεσμα των εργασιών και το τελικό τεστ αξιολόγησης, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Συστατικές Επιστολές
Παρέχεται η δυνατότητα παροχής προσωπικών συστατικών επιστολών από τον επιστημονικά υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές σε εκπαιδευόμενους που επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω του 80%.

Κόστος προγράμματος: €300

Εκπτωτικές κατηγορίες:

- 10% έκπτωση σε άνεργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
- 10% έκπτωση σε ένστολους
- 10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπαλλήλους
- 10% έκπτωση σε υπαλλήλους δημοσίου και ΟΤΑ
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύων

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40  ώρες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες δικτύωσης του TCP/IP, όπως είναι αυτές της διευθυνσεοδότησης και δρομολόγησης και συζητούνται θέματα που αφορούν στον αποδοτικό σχεδιασμό ενός δικτύου μέσα από αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογές.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Το επίπεδο δικτύου του TCP/IP και οι δρομολογητές
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Υποδικτύωση και στατική δρομολόγηση
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Τα επίπεδα μεταφοράς και εφαρμογής του TCP/IP
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Σύνοψη διαδρομών και εξισορρόπηση φορτίου
2. Προχωρημένες τεχνολογίες δικτύωσης

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται προχωρημένες τεχνολογίες και υπηρεσίες δικτύωσης για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη επικοινωνία των δικτύων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Η υπηρεσία NAT (Network Address Translation)
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Επικοινωνία μεταξύ εικονικών δικτύων (VLAN)
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Project: Σχεδιασμός ολοκληρωμένης εφαρμογής δικτύωσης στον packet tracer
3. Προχωρημένες έννοιες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα επεξηγηθούν οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να διακρίνει αυτές τις έννοιες και μέσω της εφαρμογής απλών παραδειγμάτων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Αρχιτεκτονική Ασφάλειας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Προχωρημένα Θέματα Ασφάλειας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Πρακτική Εφαρμογή 1
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Πρακτική Εφαρμογή 2
4. Ασφάλεια Λογισμικού, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και Επιχειρήσεις Ασφάλειας

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα αναλυθούν οι λόγοι που δίνουμε βαρύτητα στην Ασφάλεια Λογισμικού, θα ακολουθήσει η περιγραφή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και τέλος θα αναλύσουμε τις Επιχειρήσεις Ασφάλειας.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασφάλεια Λογισμικού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: GDPR
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Επιχειρήσεις Ασφάλειας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4:  Πρακτική Εφαρμογή

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

 

Κωνσταντίνος Δεμερτζής

Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

 

 

Δημήτριος Τακετζής

Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ

 

 

Κωνσταντίνος Τσίκνας

Διδάσκων
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων / Υπ. Εθνικής Άμυνας

 

 

Pin It on Pinterest