Ψηφιακό Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Διάρκεια: 9 μήνες 6 ημέρες
Κόστος: 350 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 420 ώρες
ECVET: 16.8
Ο τεχνολογικός γραμματισμός θεωρείται επιθυμητό προσόν για τους εργαζόμενους όλων των οργανισμών. Οι τεχνολογίες όπως τα υπολογιστικά φύλλα, οι επεξεργαστές κειμένου, το διαδίκτυο, οι συνεργατικές πλατφόρμες, κ.α., θεωρούνται σήμερα απαραίτητα εργαλεία για την ανάληψη και την εκτέλεση μίας εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της δουλειάς τους.
Αντικείμενο και Σκοπός

Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ένας σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει τη νέα παγκόσμια οικονομία και παράγει ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, τα νέα εργαλεία ΤΠΕ έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και δραστηριοποιούνται. Έχουν παράγει σημαντικές μεταμορφώσεις στη βιομηχανία, τη γεωργία, την ιατρική, τις επιχειρήσεις, τη μηχανική και άλλους τομείς. Προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποκομίσουν  πλήρως τα οφέλη των ΤΠΕ, είναι απαραίτητο, είτε πριν, είτε κατόπιν ανάληψης υπηρεσίας, να έχουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες της χρήσης των ΤΠΕ. Πρέπει, δηλαδή, να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στο πλαίσιο του πολιτισμού, των αναγκών και των οικονομικών συνθηκών εντός και εκτός της χώρας τους. Πρέπει να γίνει κατανοητό, σε όλους, ότι η εμφάνιση της κοινωνίας της «γνώσης» αλλάζει την παγκόσμια οικονομία και τον τρόπο εργασίας όλων των οργανισμών.

Ο τεχνολογικός γραμματισμός θεωρείται επιθυμητό προσόν για τους εργαζόμενους όλων των οργανισμών. Οι τεχνολογίες όπως τα υπολογιστικά φύλλα, οι επεξεργαστές κειμένου, το διαδίκτυο, οι συνεργατικές πλατφόρμες, κ.α., θεωρούνται σήμερα απαραίτητα εργαλεία για την ανάληψη και την εκτέλεση μίας εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της δουλειάς τους. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοεί την ψηφιακή οργάνωση του γραφείου.
 2. αναβαθμίσει τις γνώσεις του/της γύρω από την ψηφιακή οργάνωση και προγραμματισμό των εργασιών του/της.
 3. αναγνωρίζει τα οφέλη του ψηφιακού γραφείου.
 4. κάνει χρήση νέων μεθόδων στην καθημερινή και επαγγελματική του/της ζωή.
 5. κατανοεί ολοένα και νέες τεχνολογίες.
 6. συνεργάζεται και να επικοινωνεί εξ αποστάσεως με συνεργάτες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ. ενδιάμεσα της παρουσίασης ενότητας και μετά το τέλος αυτής.
 • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Κατηγορίες μοριοδότησης βάσει νομοθεσίας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018
Μοριοδότηση στελεχών (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Συντονιστές)
δ) Επιμόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα
ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες.

4589/2019 – ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019
Πρόσληψη εκπαιδευτικών
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019
Πρόσληψη αναπληρωτών
Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.
Δύο (2) μονάδες

ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα
βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής: μισή (0,50) μονάδα

Επιπλέον μοριοδότηση εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Κόστος προγράμματος: €350

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε ένστολους
10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπάλληλους
10% έκπτωση σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

1. Ψηφιακό Γραφείο

Σύνολο φόρτου εργασίας: 5 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της ηλεκτρονικής οργάνωσης του γραφείου, μέσω διαφόρων σύγχρονων εργαλείων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Ψηφιακό Γραφείο
2. Υπηρεσίες Διαδικτύου

Σύνολο φόρτου εργασίας: 15 ώρες

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας του διαδικτύου, καθώς και της χρήσης του στους διάφορους τομείς των καθημερινών δραστηριοτήτων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Εισαγωγή και Περιήγηση στο Διαδίκτυο
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Δημιουργία και Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
3. Επεξεργασία Κειμένου

Σύνολο φόρτου εργασίας: 120 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης του Microsoft Word, μέσω της δημιουργίας και επεξεργασίας αρχείων κειμένων, καθώς της χρήσης των Google Docs για την συνεργατική χρήση αρχείων κειμένου.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft Word
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Εργαλεία Μετακίνησης και Μορφοποίησης Κειμένου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Αναθεώρηση και Ρύθμιση Διάταξης Εγγράφου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Εισαγωγή στις Λίστες και τους Πίνακες
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Σχεδίαση και Εικόνες – Επικεφαλίδες και Λεζάντες
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Παρουσίαση Διαμόρφωσης Τελικής Εργασίας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 7: Περιήγηση στο Google Docs
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 8: Μορφοποίηση κειμένου στο Google Docs
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 9: Ρυθμίσεις διάταξης κειμένου στο Google Docs
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 10: Εισαγωγή στις Λίστες και τους Πίνακες
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 11: Σχεδίαση και Εικόνες – Επικεφαλίδες και Λεζάντες
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 12: Παρουσίαση Διαμόρφωσης Τελικής Εργασίας
4. Υπολογιστικά Φύλλα

Σύνολο φόρτου εργασίας: 65 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης του Microsoft Excel, μέσω της δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογιστών φύλλων, καθώς της χρήσης των Google Sheets για την συνεργατική χρήση.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft Excel
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Καταχώρηση και Μορφοποίηση Δεδομένων, Εκτύπωση
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία Τύπων & Μεταφορά δεδομένων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Συναρτήσεις & Δημιουργία Γραφημάτων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Περιήγηση στο Google Sheets & Καταχώρηση δεδομένων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Δημιουργία Τύπων & Μορφοποίηση Δεδομένων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 7: Δημιουργία Γραφημάτων & Συναρτήσεις
5. Παρουσιάσεις

Σύνολο φόρτου εργασίας: 90 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρησιμότητας και της χρήσης του προγράμματος Microsoft Powerpoint καθώς και τις δυνατότητες που διαθέτει, καθώς και η χρήση του Google Slides για συνεργατική χρήση παρουσιάσεων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft PowerPoint
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Δημιουργία και Μορφοποίηση Νέας Παρουσίασης
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Εισαγωγή και Μορφοποίηση Αντικειμένων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Χρήση Προτύπων και Έξυπνη Μορφοποίηση
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Προβολή, Αναδιάταξη και Καταγραφή Παρουσίασης
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Περιήγηση στο Google Slides
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 7: Δημιουργία, Μορφοποίηση, Προβολή, Αναδιάταξη και Καταγραφή Νέας Παρουσίασης
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 8: Εισαγωγή και Μορφοποίηση Αντικειμένων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 9: Χρήση Προτύπων και Έξυπνη Μορφοποίηση
6. Google Forms

Σύνολο φόρτου εργασίας: 15 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρησιμότητας και της χρήσης εργαλείου GoogleForms για συνεργατική χρήση φορμών.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Εισαγωγή στις Google Forms & Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων
7. Χρήση Εργαλείων Συνεργασίας

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης και των πλεονεκτημάτων διαφόρων εργαλείων συνεργασίας, όπως το υπολογιστικό νέφος, τα κοινωνικά δίκτυα, οι πλατφόρμες τηλεσυνεδριάσεων, κ.α.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Αποθήκευση στο “Σύννεφο” (“Cloud”)
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Κοινωνικά Δίκτυα και Δημιουργία Επαγγελματικού Προφίλ
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Πλατφόρμες Τηλεσυνεδρίας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Οργάνωση μέσω Google Calendar
8. Δημιουργία Προσωπικής/Επαγγελματικής Ιστοσελίδας

Σύνολο φόρτου εργασίας: 70 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της λειτουργίας του παγκόσμιου ιστού και η δημιουργία μιας προσωπικής/επαγγελματικής ιστοσελίδας.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Βασικές Έννοιες Παγκόσμιου Ιστού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Εγκατάσταση και χρήση εργαλείου δημιουργίας ιστοσελίδας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία προσωπικής/επαγγελματικής ιστοσελίδας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Πρακτική Άσκηση Δημιουργίας Ιστοσελίδας

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Νίκη Κυριακού

Διδάσκουσα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Θεόδωρος Λεουτσάκος

Διδάσκων
ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Pin It on Pinterest